98796 "skim"

White enamel

19.75" x 36"

$125 / week